Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om diensten en producten aan u te kunnen leveren of om diensten en producten af te nemen;
– om na het verlenen van een dienst contact met u te kunnen opnemen over het [opnieuw] verrichten van onderhoud of andere werkzaamheden;
– het verbeteren van onze website;
– Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die [aanzienlijke] gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens [bijvoorbeeld een medewerker van Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch] tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van klanten worden bewaard gedurende 2 jaren nadat wij werkzaamheden voor/bij de klant hebben verricht. Als wij binnen die termijn opnieuw werkzaamheden voor de klant verrichten dan vangt een nieuwe bewaartermijn van 2 jaren aan. Van deze bewaartermijn wordt afgeweken indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Zo zullen persoonsgegevens die deel uitmaken van de financiële administratie langer worden bewaard voor de Belastingdienst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@dejuisteschoorsteenveger.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ [machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort], paspoortnummer en Burgerservicenummer [BSN] zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoorsteenveegbedrijf ‘s-Hertogenbosch ’t Gooi Den Bosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De genomen maatregelen zien op het beperken van het aantal personen dat toegang heeft tot persoonsgegevens en het nemen van technische maatregelen om data te beveiligen.